Kullanıcı Sözleşmesi

 • Madde 1 – Giriş

  Bu hizmet sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşteriler işbu sözleşmeyi imza ederek aşağıdaki şartları taraf sıfatıyla kabul etmiş varsayılmaktadır: Ustam cepte.net web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) M adresindeki "Nortical Technology Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti" firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Buna göre; ‘Kullanıcı’ sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduklarını, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olunan yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi eksiksiz okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 • Madde 2 – Taraflar

  a. Ustamcepte.net internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Merkez DÜZCE adresinde mukim "Nortical Technology Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti" (Bundan böyle “Firma” olarak anılacaktır).

  b. Ustam cepte.net internet sitesini Herhangi bir sebeple kullanan veya üye olan kişiler (Hizmet Alan ve/veya Hizmet Veren) (“Üye”) (Bundan böyle “Üye” veya “Kullanıcı” olarak anılacaktır). İşbu sözleşme tarafı olan, aşağıda tanımı yapılan ister Hizmet Alan, ister Hizmet Veren olsun, her üye açısından, işbu sözleşme geçerli olup, işbu sözleşmede madde halinde sayılan kendi yükümlülüklerinden sorumlu olacaklardır.

 • Madde 3 – Tanımlamalar

  İşbu Sözleşme metni içerisinde;

  a. “Firma” "Nortical Technology Bil. San. ve Tic. Ltd." Şti

  b. “Ustam cepte.net” http://ustamcepte.net internet sitesini,

  c. “Web Sitesi” http://ustamcepte.net internet sitesini,

  d. “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

  e. “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen Kullanıcı’yı,

  f. “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

  g. “Hizmet Veren” Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Usta Profili oluşturan ve Usta sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),

  h. “Usta Profili” Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

  i. “Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren(usta)’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından ustamcepte.net tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Meslek Profilleri arasından Hizmet Veren’e hizmet yönlendirilmesi talebini,

  j. “Teklif” Hizmet Veren(Usta)'in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

  k. “Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Veren(Usta)’ler tarafından Sistem üzerinden gönderilen Teklif’in Hizmet Alan tarafından Sistem üzerinden kabul edilmesi ,

  l. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

  Ustamcepte.net, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. Ustamcepte.net yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir.

 • Madde 4- Sözleşmenin Konusu

  Sözleşme’nin konusu Ustamcepte.net’in sahip olduğu internet sitesi Ustamcepte.net’ten üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 • Madde 5- Genel Hükümler

  5.1.Üyeler; işbu Sözleşme ile herhangi bir diğer Üyenin Site’yi kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşme mahiyetinde olduğunu kabul ederler. Site üzerinden bir Hizmet Talebi göndermekle ya da bir Meslek Profil oluşturmakla, Site’ye kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı kabul beyan ve taahhüt eder.

  5.2. Üye, Web Sitesi’nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Firmadan tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

  5.3. Üye, Ustamcepte.net internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Firmanın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

  5.4. Üye, Ustamcepte.net tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Firma ’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Firma ‘nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

  5.5. Üye, Ustamcepte.net internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

  5.6. Üye, Ustamcepte.net internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ustalık Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar, herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, marka, patent gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmemek zorundadır. Yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı ( tüketici koruma, haksız rekabet vb.) ihlal etmeyecek. Genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, aldatıcı, kamu sağlığını bozucu, karalayıcı, onur kırıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olamaz. Ayrıca, söz konusu bilgi, belge ve beyanlar müstehcen olmayacak, çocuk pornografisi içermeyecek, virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları içermeyecektir.. Kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar yazılımı uygulamalarını içermemesi gerekir. Aksi halde Firma ‘nın sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan ‘a aittir.

  5.7. Ustamcepte.net internet sitesinde Üye tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Firma ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Firma ‘nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  5.8. Firma, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Ustamcepte.net internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Firma ‘dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

  5.9. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

  5.10. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Firma ‘yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Firma ‘nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

  5.11. Ustamcepte.net internet sitesi yazılım ve tasarımı Firma mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

  5.12. Firma, tarafından Ustamcepte.net internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

  5.13. Firma, Üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Firma ‘ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Firma ve Ustamcepte.net web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

  5.14. Ustamcepte.net web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üyenin, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, ustamcepte.net web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

  5.15. Firma, Kullanıcı sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir, güncelleyebilir, tadil edebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Firma, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Site ’de yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına elektronik ortamda bildirilmesini sağlayacaktır. Buna göre Yeniden düzenlemesi yapılmış olan Sözleşme, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır.

 • Madde 6- Firma ‘nın Hak ve Yükümlülükleri

  6.1. Firma, Hizmet Veren ustaya ait hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Web Sitesi’nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Firma, içeriklerini kendilerinin oluşturduğu ve Firma tarafından onaylanan, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın ürün veya hizmet talebi bilgilerinin işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, ustamcepte.net Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. Firma, yalnızca bir platformun sağlayıcısıdır, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir.

  6.2. Firma, İş bu sözleşmede bahsi geçen web sitesini tek taraflı istediği zaman durdurabilir, tamamen iptal edebilir, farklı bir alan adına yönlendirebilir. Firma, bu kapsamda üyelerine kesintisiz ve süresiz hizmet vereceğini taahhüt etmez. Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Firma ’ya herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Firma ’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

  6.3. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Firma, dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir. Firma, gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir bildirimde bulunmadan üyelere ait hesapları dondurabilir, kısıtlayabilir ya da tamamen iptal edebilir. Hesabı dondurulan veya kısıtlanan ÜYE yazılı olarak talepte bulunduğu takdirde, kısıtlamanın ve iptalin sebebi Firma tarafından yazılı olarak kendisine bildirilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Firma ‘ya herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Firma ’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

  6.4. Firma veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Firma ‘nın Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  6.5. Firma, tüketici/kullanıcının ihtiyacı olan hizmetin veya ustanın bulunmasında veya tüketici/kullanıcının bölgesindeki hizmet veren ustaların yeterli beceriye sahip olup olmaması yada tüketici/kullanıcının istediği hizmeti yapmaya gönüllü olup olamayacağını garanti etmemektedir. Kullanıcı tarafından tercih edilen ustanın hizmet uzmanlığı, kabiliyeti veya yapacağı işin kalitesi de garanti edilmemektedir. Hizmet veren ustaların ustamcepte.net web sayfası aracılığıyla verdikleri fiyat teklifleri sözleşme niteliğinde bağlayıcı teklifler değil, sadece bilgilendirme amaçlıdır ve ustamcepte.net veya ustamcepte.net web sayfasını bağlayıcı nitelikte değildir.

  6.6. Firma, herhangi bir hizmet veren ustayı desteklemez veya tavsiye etmez. Hizmet veren usta ile doğrudan kontak kurmak veya anlaşma sağlamak tamamen kullanıcıya/tüketiciye bağlıdır ve ustamcepte.net olarak ustanın performansına veya bitirilen işe veya işin kalitesine garanti veya güvence vermemekteyiz. Hizmet veren ustalar Firma ‘nın ne çalışanları ne de Firma; hizmet veren ustaların bulunmasını sağlayan acenta, temsilci, bayii, distributor, danışman, yüklenici, ortak girişimci değildir. Firma, kullanıcı/tüketici tarafından talep edilen herhangi bir hizmeti kendisi yapmaz ve sorumluluğu kabul etmez. Kullanıcıların kanuni tüm hakları, hizmet veren usta ile yaptıkları anlaşma veya sözleşme koşullarına ve bu koşulların yerel kanunları çerçevesinde saklıdır.

  6.7. Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında çıkabilecek bir anlaşmazlıkta, bu anlaşmazlığı kullanıcının/tüketicinin, hizmet veren usta ile doğrudan görüşmesi gerekmektedir. Tüketici/Kullanıcı olarak hizmet veren ustalarla yapılan görüşme/anlaşma ve bunun sonucunda ortaya çıkan bir anlaşmazlık durumunda meydana gelen her türlü hasar veya talep (dolaylı veya tesadüfi zararlarda dahil olmak üzere), şüpheli veya şüphesiz, bilinen veya bilinmeyen, açık veya gizli ortaya çıkan her türlü hasar veya talepten (dolaylı veya tesadüfi zararlar dahil olmak üzere) Firmayı (ve firma çalışanlarını, direktörlerini, iştiraklerini, acentalarını), diğer kişi, firma ve varlıkları (firma ortakları dahil olmak üzere, Firma tarafından istihdam edilen imalatçı veya tedarikçilerini), muaf tuttuğunu bu sözleşmeyi Kabul ettiği anda Kabul beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

  6.8. Kullanıcı/Kullanıcılar suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği Site’de paylaşamaz. Bu tür bir içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderene Kullanıcı/Üyelere aittir. Firma, Site’de Kullanıcı/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Site’de yayınlamama hakkına sahiptir.

  6.9. Firma, “ustamcepte.net” isimli Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Firma, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Firma ‘nın gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

  6.10. Firma, Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [bilgi@ustamcepte.net] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

  6.11. Firma, üçüncü kişilerin Web Sitesi’ni kullanımı amacı dışında kullanması ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı veya dolaysız, genel, özel, tazmin edici, sonuçsal ve/veya arızi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren ustanın verdiği hizmetlerden veya bir Tüketici’nin verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren ustaya ödeme yapmamasından doğan diğer her türlü zararı ödeme yükümlülüğü yoktur. Ayrıca, Firma, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

  6.12. Firma, üyeler tarafından sisteme yüklenen her türlü içerik, görsel ve sair verilerin doğruluğunu, ilanların ve içeriklerinin 3.Kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini kontrol etmez ve kullanıcılara bu garantiyi vermez. Her ne kadar Firma, basiretli tacir olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalışıp sitede yayınlanacakları denetimden geçirse de bilindiği üzere sitede oluşturulan pek çok kısım kullanıcılar tarafından oluşturulduğundan, Firma, bu nedenle bu kullanıcıların oluşturduğu yayınlananların 3.kişilerin/kurumların yasal haklarını ihlal etmesi durumunda bu durum çok ciddi hukuki sorunlara neden olabileceğinden tarafların öncelikle kendi aralarında sorunu çözmesini tavsiye etmektedir. Yasal ihlaller konusunda ciddi şikayetlerin temelsiz kalması halinde bu durumu iddia edip ustamcepte.net sitesinin yasal konulara maruz kalmasına neden olan taraftan Firma avukat ücretleri de dahil olmak üzere yaptığı tüm yasal masrafları ve ticari itibar zedelenmesi nedeniyle talep edebileceği tazminatları talep hakkını saklı tutar. Firma, yasal bir telif hakkı, fikir ve sanat eseri,551 sayılı KHK,554 sayılı KHK,556 sayılı KHK vb. yasal hakların ihlalinin üye, kullanıcı ve hizmet veren usta tarafından yapıldığını öğrendiği, kendisine bildirimde bulunulduğu anda bu yasaların aradığı bilebilecek duruma geleceğinden bu bildirimden sonra ve bu durum itiraz eden tarafından yasal hak sahibi olunduğu belgeyle ispatlandığı takdirde bu duruma sebep olan kişiye (üye, kullanıcı, hizmet veren usta) hiçbir ihtara gerek olmaksızın yasal hak konusunu oluşturan yayını, fotoğrafı, belgeyi, görseli yayından kaldırıp bu kişilerin üyeliklerine de son vermek hakkına da sahiptir. Firma, gerekli gördüğünde üyeler tarafından yüklenen ilanları, içerikleri ve/veya benzeri verilerin de önceden haber vermeksizin yayınını durdurabilir ve tamamen kaldırabilir.

  6.13. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde ustamcepte.net kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Firma kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

  6.14. Kullanıcı ve/veya Üyeler, işbu sözleşmeyi imzalamaları ile Firmaya; fotoğraflar ve videolar (FM hakkı olan içerikler) gibi fikri mülkiyet hakları kapsamında bulunan içerikler için, gizlilik ve uygulama ayarlarına tabi olan şu izni vermektedirler: Kullanıcılar, ustamcepte.net ve onun ile bağlantılı bir şekilde paylaşılan fikri mülkiyet hakkı olan herhangi bir içeriğin (Fikri Mülkiyet Lisansı) Firma tarafından kullanılması için Firmaya münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisans atanabilir, telifsiz, uluslararası bir lisans tahsis etmektedirler. Fikri mülkiyet hakkı olan içerik ya da hesap silindiğinde, söz konusu içerik başkalarıyla paylaşılmadıysa veya bu kişiler tarafından silindiyse, bu Fikri Mülkiyet Lisansı 'nın geçerliliği de sona erer.

  6.15. Firma, işbu sözleşmede yer alan hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.

  6.16. Firma, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

  6.17. Firma, üyelerin, yanıltıcı ve aldatıcı içerik yayınlandığının tespiti ve/veya şikayet ve yasal başvuru halinde ustamcepte.net sitesinde yayınlanan ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurma ve/veya ÜYE’nin hesabını geçici veya tamamen kapatma hakkını saklı tutar.

  6.18. Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Firma tarafından yapılacak gerekli kontrol ve onay akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Firma ‘nın söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır.

  6.19. Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Firma, tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

 • Madde 7- Hizmet Veren ‘in Hak ve Yükümlülükleri

  7.1. Kullanıcı Meslek Profili oluşturarak Hizmet Veren usta olabilir. Meslek Profili eksiksiz ve açık olarak doldurulmalıdır. Meslek Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır. Meslek Profili oluşturabilmek ve Hizmet Veren usta olmak için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak gerekmektedir. Hizmet Veren usta tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Hizmet Veren usta kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu Hizmet Veren ustaya aittir.

  7.2. Hizmet veren usta, üyelik formunda belirtmiş olduğu isim, soy isim, telefon, adres ve sair ticari / kurumsal bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Hizmet Veren Firma ‘ya isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, iş yerine uzaklık, web sitesi, iş tanımı, ödeme şekli, çalışma saatleri, referanslar ve nitelikler, değerlendirmeler ve incelemeler, önceki işlere ait fotoğraf portföyü, kuruluş yılı, teklif fiyatı(bağlayıcılığı olmayan) ve seçilen randevu saati gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama ve/veya Tüketiciye ve Tüketici'nin seçtiği kişilere iletme konusunda yetki vermektedir. Hizmet veren usta, sunmuş olduğu içerik, görsel, ürün ve hizmetler ile ilgili 3.Şahıslara karşı tek başına sorumlu olduğunu, 3.Şahıslardan gelebilecek her türlü hak talebinin ve yasal başvuruların tek muhatabı olduğunu, SİTE üzerinden sunduğu içerikler ile ilgili Firma ‘nın uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

  7.3. Hizmet Veren, hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. Firmanın söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  7.4. Hizmet veren usta, Web Sitesi ’nde ilan edilen hizmetlerle ile ilgili olarak , tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici duyurular ve ayrıca örtülü reklam yapamaz. Bu ilkelere aykırı içerik yayınlanmasından doğan tüm hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet veren usta’ya

  7.5. Firma, Hizmet Veren ustanın Web Sitesi üzerinde Meslek Profilini kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar.

  7.6. Ustamcepte.net’e üyelik ücretsiz olduğundan, Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Üyelerin, sisteme giriş bilgilerini (kullanıcı adı ve şifre) korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Üyenin, Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üyeler, Üye hesabının kendi kusurları sebebiyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılması durumunda, üyeler doğrudan sorumludur. Firma, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir. Hizmet Veren, işbu madde hükmünü peşinen gayrikabili rücu kabul eylediğini kabul ve beyan eder.

  7.7. Hizmet Veren, Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresini bir başka kişiye devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 • Madde 8- Hizmet Alan/Tüketicinin Hak ve Yükümlülükleri

  8.1. Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

  8.2. Hizmet Alan, kendi isteği ile web sitesindeki talimatları izleyerek sisteme üye olabilmektedir. Sisteme Üye olan Hizmet Alan ‘ın üye olmayan kullanıcıya nazaran ilaveten; Profil sayfası üzerinden bilgilerini güncelleme, Hizmet veren Ustalara mesaj gönderebilme, Ustaların bıraktığı ilanlara yorum yazabilme ve beğendiği ilanları favori ilanları bölümüne ekleyebilme hakları bulunmaktadır. Söz konusu tüm bilgiler sistemde kayıt edilmek suretiyle tutulmaktadır. Hizmet Alan, Üye olsun veya olmasın tüm ilanlar içinde tarama yapabilir, hizmet veren ustaların bilgilerini görebilir.

  8.3. Hizmet Alan, ustamcepte.net’e üye olarak kayıt olduğunda, Firma ortakları ile ticari ilişkiler içine girdiğini kabul etmektedir. Hizmet Alan, böylece ustamcepte.net ve/veya ortakları tarafından Tüketici/kullanıcı olarak tarafıyla irtibat kurulabileceğini kabul etmiş olmaktadır. Bu açıdan, sağlanan bütün bilgilerin doğru, güncel ve gerçek oldukları tüketici/kullanıcı tarafından garanti edilmiştir. Eğer sağlanan herhangi bir bilgi yanlış, güncel olmayan veya eksik ise veya Firma ‘nın bu bilgilerin, yanlış, güncel olmayan veya eksik olduğundan şüphelenmek için nedenleri var ise, Firma Tüketicinin güncel veya gelecekteki ustamcepte.net hizmetlerinden yararlanmasına engel olma hakkına sahiptir.

  8.4. Bilgisi dahilinde veya dahilinde olmadan herhangi bir şekilde ustamcepte.net hizmetlerine tüketici/kullanıcı şifresiyle yapılan girişlerden tamamen tüketici/hizmet alan sorumludur.

  8.5. Tüketici/Hizmet Alan olarak ustamcepte.net hizmetlerini reklam amaçlı kullanmayacağını, sadece kişisel amaçlı kullanacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Tüketici/Hizmet Alanın, hizmet veren ustaları, ustamcepte.net hizmetleri ile rekabete sokmak, hizmet verenleri taciz etmek için veya burada belirtilen bir hizmet isteği dışında kullanması mümkün değildir.

  8.6. Hizmet Alan, ustamcepte.net web sitesinde yayınlamış hizmet veren profilleri, tarama bilgileri ve değerlendirmeler/puanlama ve yorumlar (tüketici/hizmet alan tarafından konulan herhangi bir değerlendirme/puanlama ve yorumlar veya diğer içeriklerde dahil olmak üzere) gibi herhangi bir bilgi ve içeriğin sadece ve sadece Firmanın mülkiyetinde olduğunu ve tüketici/hizmet alan olarak bunları kopyalamayacağını, yayınlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

  8.7. Hizmet Alan, işbu sözleşmede belirtilen herhangi bir yükümlülüğünün ihlalinden kaynaklanarak üçüncü bir tarafın Firma ‘ya karşı olabilecek iddialarının ve bu iddialardan dolayı doğacak olan Firma zararını tazmin edeceğini kabul etmekte ve tamamen Firma ‘ya karşı sorumlu olduğunu peşinen beyan etmiş bulunmaktadır.

  8.8. Ustamcepte.net hizmetlerini veya sistemlerini kişisel olmayan veya herhangi bir uygunsuz kullanım veya kullanmaya teşebbüs edilmesi veya Firma ‘nın bundan şüphelenmesi veya saptaması, bununla sınırlı olmamakla birlikte, web sayfasını çökertme, sızma, dolandırma, reklam yapma, yayını bozma, istenmeyen e-posta yollamak gibi faaliyetlerde bulunulması durumda, Firma, derhal tüketici/kullanıcıya haber vermeksizin erişiminizi sonlandırma ve size haber vermeksizin yasal yollara başvurmaya veya bununla sınırlı olmamakla birlikte meydana gelebilecek gelir kaybı, onarım, yasal ücretler, maliyet ve giderleri karşılamak için ihtiyadi tedbir kararı alınması veya mahkeme yoluna giderek muamele işlemlerine başlama veya diğer adil yollara başvurma hakkına sahiptir.

  8.9. Tüketici/Hizmet Alan; ustamcepte.net sistemine verdiği her yanlış bilgi başına Firmaya, bu sorundan kaynaklı olarak etkilenmiş her bir hizmet veren ustaya ve tüketicilerin/kullanıcılar tarafından girilen hatalı, yanlış, uygunsuz bilgiden dolayı mağdur olmuş kişi veya kişilere ortaya çıkabilecek avukat masrafları ve bunlara ilişkin ortaya çıkabilecek dolaylı masrafların toplamı veya kasıtlı, yanıltıcı, zararlı, sahte işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek gerçek zararlar, doğrudan veya takiben ceza gerektiren adli ve para cezalarının toplamı ile birlikte yasal para cezaları, maliyetleri ve bunlara ilişkin ortaya çıkacak dolaylı masrafların toplandığında hangi miktar daha yüksek ise o miktarı ödemek ile yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  8.10. İşbu sözleşme çerçevesinde Hizmet Alan, web sitesine yüklediği veya ustamcepte.net’in sistemi üzerinde kullanılmak üzere tevdi edilmiş her türlü materyalin, hiçbir gerçek ya da tüzel kişinin haklarını ihlal etmediğini; bu hakları, kanuna aykırı olarak kullanmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

  8.11. Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Firmanın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Firma sorumlu değildir.

  8.12. Firma, üyenin oluşturduğu Hizmet Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk talebi oluşturan kişi yani hizmet alana aittir.

  8.13. Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Hizmet Veren’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelmez.

  8.14. Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak tüm vergilerden, Firmanın gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

  8.15. Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

  8.16. Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, Firmanın hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

  8.17. Hizmet Alan, sisteme üye olması halinde, üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresini bir başka kişiye devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 • Madde 9- Hizmet Bedeli İadesi/Cayma Hakkının Kullanılması

  9.1. Hizmet Alan, hizmetin yalnızca ifa edilmemiş olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Söz konusu hak Rezervasyon Sistemi’nde hizmet başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar bulunur. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak [bilgi@ustamcepte.net] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

  9.2. Hizmet Bedeli İadesi ilgili Hizmet Veren tarafından yapılacaktır. Hizmet Bedeli Firma ‘dan talep edilemez. Firma, yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir: • Hizmet Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali; • Hizmet Talebinin ilgili Hizmet Veren’e iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebinin zorunlu iptali; • Hizmet Veren’in edimi ifa etmediği veya Teklif’in Hizmet Alan tarafından onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Teklifin iptali; • Hizmet kapsamının Teklif’le uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; • Hizmet Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali. • Onaylanan hizmetin ifasının gecikmesi durumunda yapılacaktır.

  9.3. Firma, Hizmet Veren ve Hizmet Alanlar arasında hizmet iptal, indirim veya ücret iade koşulları gibi konulara ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi, Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır.

 • Madde 10- Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

  10.1. Firma ‘nın, Hizmeti Alan ile Hizmeti Veren arasındaki teklif, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Firma, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

  10.2. Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. Firma ‘nın hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

  10.3. Firma, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Firma, Usta oylamaları ve Usta yorumları gibi sistem içindeki bazı geliştirdiği birtakım algoritmalar kullanarak, Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme yapabilir. Bu algoritmaları kullanarak, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Firma ‘nın vermiş olduğu bir Ustalık Onayı veya Ustalık Garantisi anlamına gelmemektedir.

  10.4. Firma, Rezervasyon Sistemi’nde yalnızca Hizmet Veren ’lerin uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından Hizmet Alanlara uygun olan Hizmet Veren profillerini yönlendirir. Firma, yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen Sabit Fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.

  10.5. Firma, ustamcepte.net ‘da kayıtlı Hizmet Verenlerin ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, güvenilirliği, hizmetlerinin zamanında verilmesi, hatasız olması, güvenilirliği veya hizmet kalitesinin yeterliliği konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

  10.6. Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir. Firmanın bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

  10.7. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren ’e aittir. Firma ‘nın ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

  10.8. Firma, Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

  10.9. Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur.

  10.10. Ustamcepte.net tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Firma, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

  10.11. Firma, ustamcepte.net Web sitesinde kayıtlı Hizmet Alanların iletişim bilgilerinin, Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Verenler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan sorumlu değildir.

  10.12. Hizmet Alan bilgileri Firma tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan ’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan Firma kesinlikle sorumlu değildir.

  10.13. Firma ile ustamcepte.net web sitesinde kayıtlı olan Hizmet Verenler arasında, acentelik, istihdam, yarı ya da tam zamanlı istihdam, yüklenicilik, ortak girişim veya danışmanlık ilişkisi bulunmamaktadır.

 • Madde 11- Teklif ve Ödeme

  11.1. Hizmet Veren kişi ya da kuruluş, ustamcepte.net tarafından kendisine gönderilen bir Hizmet Talebine (iş fırsatı), ustamcepte.net üzerinden hizmeti almak isteyen kişiye teklif vererek, Hizmeti sağlayacak olan kişi ya da kuruluş, Hizmet Talebinde belirtilen hizmeti Teklifinde belirttiği fiyat üzerinden yapmayı teklif eder. Kazanan Teklif, Hizmeti alacak kişi tarafından kabul edilen Teklif ’tir.

  11.2. Hizmet Veren’in ilgili işe ilişkin keşif yapması üzerine Teklif’te verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Teklif fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.

  11.3. Hizmet Veren’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden Firmanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  11.4. Hizmet Alanlar, ustaların kendilerine verdikleri teklifler arasından seçip kabul ettikleri Teklif’e ilişkin bedelini, hizmetin yerine getirilmesi sonrasında Hizmet Veren’e doğrudan ödeyebilir.

  11.5. Hizmet Veren kişi ya da kuruluş, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında ustamcepte.net üzerinden bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Hizmet Alan’dan tahsil eder.

  11.6. Verilen hizmet bedelini hizmet veren sadece hizmet alandan talep edebilir. Firma, sadece aracıdır ve hiçbir sorumluluk üstlenmez.

 • Madde 12- Diğer Hükümler

  12.1. Geçersizlik: İş bu sözleşmenin hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şeklinde ortadan kalkması durumunda, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir. Taraflar, ortadan kalkan hükmün yerine geçersizlik veya iptal edilebilirlik nedeniyle ortadan kalkmayacak nitelikte olup kalkan hükme ekonomik olarak en yakın sonuçları doğuracak hükmün getirilmiş kabul edileceği konusunda mutabıktırlar.

  12.2. Sözleşmenin Feshi: İşbu sözleşme Firma tarafından, Üyenin üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Firma, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  12.3. İhtilafların Halli: İş bu Sözleşme Türk hukukuna tabi olup sözleşmeden veya sözleşmeye ilişkin olarak taraflar arasında doğacak herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

  12.4. Delil Sözleşmesi: Taraflar, Firma ‘ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193 ‘e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

  12.5. Yürürlük: Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.